Zaklików: Kościół św. Anny perłą architektury sakralnej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Po kil­ku­let­nim re­mon­cie i pra­cach konserwa­tor­skich XVI-wieczny drew­nia­ny ko­ściół Św. Anny w Za­kli­ko­wie stał się praw­dzi­wą perłą pod­kar­pac­kiej ar­chi­tek­tu­ry sa­kral­nej.
Świą­ty­ni gro­zi­ło za­wa­le­nie, jed­nak dzię­ki ofiar­no­ści mieszkańców oraz po­mo­cy wielu osób, firm i in­sty­tu­cji udało się ją ura­to­wać. Wy­re­mon­to­wa­no naj­pierw kon­struk­cje obiektu, a póź­niej od­re­stau­ro­wa­no wspania­łe wnę­trza. Dawny blask od­zy­ska­ły między innymi oł­tarz głów­ny i bocz­ne oraz am­bo­na. Od­no­wio­no także ob­ra­zy z XVII i XVIII wieku, przy­wró­co­no do życia XVIII-wiecz­ny po­zy­tyw – rzad­ko spotyka­ny ro­dzaj or­ga­nów.
Ko­ściół św. Anny w Za­kli­ko­wie pełni obecnie funk­cję ka­pli­cy cmen­tar­nej. Bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­nym i uni­kal­nym nie tylko w Pol­sce ele­men­tem są ta­blicz­ki na­tru­mien­ne zmar­łych parafian za­wie­sza­ne na ścia­nie świą­ty­ni. Ta­bli­czek jest około 150. Zwy­czaj wy­wo­dzi się z okre­su po­wsta­nia styczniowe­go.
Mo­drze­wio­wy ko­ściół św. Anny zo­stał wybu­do­wa­ny około 1580 roku przez zaklikowskich miesz­czan.