Niedzielny Koncert Życzeń

 

W każdą niedzielę od 12.00 do 17.00

Jeśli chcą Państwo

– powiedzieć komuś kocham Cię,

– życzyć stu lat,

– pogratulować kolejnej rocznicy wspaniałego związku,

– złożyć imieninowe życzenia,

– pozdrowić kogoś bliskiego,

– a może po prostu zadedykować komuś piosenkę……..

Zapraszamy do udziału w programie Niedzielny Koncert Życzeń w Radiu Leliwa.

Będzie to miła niespodzianka dla bliskiej osoby.

Wyślij SMS na nr 7248 o  treści: leliwa. treść życzeń        

  Koszt 2 zł + VAT

 

Po godzinie 15.00 przyjmujemy również telefony z zagranicy pod numerem 158 22 33 33.

(Uwaga: nie czytamy ogłoszeń o charakterze matrymonialnym, będących kryptoreklamą oraz treści niezgodnych z wymogiem ustawowym  KRRiT)

 

SPECJALNE ŻYCZENIA

Życzenia specjalne czytane są

o godz.  12:30, 12:45, 13:15, 13:30, 13:45, 14:15, 14:30, 14:45, 15:15, 15:30, 15:45, 16:15, 16:30, 16:45.

Można wybrać godzinę emisji i piosenkę.

 

Koszt życzeń 30.00 zł

 

Numer rachunku Radio Leliwa sp. z o.o.

Bank Pekao S.A. I O/Tarnobrzeg

10 1240 2744 1111 0000 3991 0758

Treść życzeń wraz z potwierdzeniem opłaty oraz nr telefonu zleceniodawcy (w celu ustaleń realizacji zamówienia)  należy przesłać jednocześnie na adres mailowy :

antena@leliwa.pl

Czekamy na wasze życzenia Drodzy Słuchacze.

 

 

REGULAMIN  AUDYCJI  KONCERT  ŻYCZEŃ  W  RADIU  LELIWA

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.     Podmiotem organizującym „Koncert Życzeń” zwany dalej Audycją jest Radio Leliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 12, zwanym dalej Organizatorem.

2.     Zamawiającym jest każda osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który złoży zamówienie na realizację życzeń.

3.     Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

4.     Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.leliwa.pl

§2

ZASADY ZAMAWIANIA ŻYCZEŃ

 

1.      Audycja emitowana jest w niedziele w godzinach 12.00 – 17.00

2.      Organizator dopuszcza możliwość dodatkowych emisji w dni ustawowo wolne od pracy w takich samych godzinach jak w punkcie 1.

3.       W audycji realizowane są życzenia specjalne i życzenia zwykłe.

4.      Życzenia specjalne mogą być zamówione na wybraną porę emisji w zakresie godzin opisanych w punkcie 1, z wyłączeniem czasu od 5 minut przed pełną godziną do 15 minut po pełnej godzinie.

5.      Organizator może wyemitować życzenia z tolerancją zamówionej pory emisji do 5 minut.

6.      Zamawiający życzenia specjalne ma możliwość wyboru utworu muzycznego dołączonego do życzeń. Organizator, po uprzednim poinformowaniu zamawiającego, zastrzega sobie prawo do zmiany utworu w przypadku braku nagrania lub niemożnością emisji spowodowaną regulacjami prawnymi (np. wulgaryzmy)

7.      Życzenia specjalne do najbliższej Audycji przyjmowane są najpóźniej do piątku do godziny 12.00

8.      Życzenia można zamówić osobiście w siedzibie Organizatora i jego oddziałach, jak również przesłać treść, tytuł i wykonawcę piosenki oraz porę emisji wraz z dołączonym dowodem opłaty pod adres mailowy sekretariat@leliwa.pl i antena@leliwa.pl Adresy oddziałów Organizatora umieszczone są na stronie internetowej www.leliwa.pl

9.       Opłata za życzenia specjalne wynosi 30 złotych brutto. Numer konta bankowego Organizatora to 10 1240 2744 1111 0000 3991 0758

10.  Życzenia zwykłe nadsyłane są drogą SMS lub e-mail o dowolnej porze doby. O czasie emisji decyduje kolejność zgłoszeń. Zamawiający nie ma możliwości wyboru utworu muzycznego.

11.  Kontakt SMS przeznaczony jest dla słuchaczy odbierających Audycję na terenie Polski. Kontakt e-mail przeznaczony jest dla życzeń nadsyłanych zza granicy.

12.  Opłata za pojedynczego SMS-a wynosi 2,46 zł brutto

13.  Zamawiający wysyła treść życzeń pod numer telefonu 7248 w formie wiadomości tekstowej z zastrzeżeniem, że pierwszym wyrazem tej wiadomości musi być słowo LELIWA (wielkość liter nie ma znaczenia)

14.  Zamawiający słuchający Audycji za granicą Polski wysyła treść życzeń pod adres mailowy antena@leliwa.pl

15.  Za szkody dla  osób trzecich lub podmiotów gospodarczych i instytucji powstałe w wyniku prezentacji treści życzeń odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

16.  Organizator zastrzega sobie prawo udostępnienia danych osobowych Zamawiającego właściwym organom państwa w przypadku wystąpienia roszczeń opisanych w punkcie 15.

17.  Organizator w czasie trwania Audycji może dopuścić możliwość składania życzeń drogą telefoniczną pod numer telefonu podany przez prowadzącego. Zasady ich przekazywania są takie same jak dla życzeń przesyłanych drogą SMS i e-mail.

18.   Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania treści życzeń w celu nanoszenia poprawek stylistycznych, gramatycznych oraz poprawienia składni języka polskiego, nie ingerujących jednocześnie w główną treść zamówienia.

19.   Organizator zastrzega sobie prawo do emitowania na antenie tylko tych życzeń, które nie odbiegają od norm powszechnie uznanych za kulturalne oraz nie naruszają obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa oraz dóbr osób trzecich.

§3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia Audycji „Koncert Życzeń” w każdym czasie i bez podania przyczyny.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3.      Reklamacje uwzględniane są do 30 dni od daty emisji programu w siedzibie Organizatora lub telefonicznie.