Regulamin SMS

 

Regulamin wysyłania Pozdrowień SMS w „Niedzielne Pozdrowienia” Radiu Leliwa  

§1

Wysłanie pozdrowień SMS jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie treści marketingowych.

§2

Pozdrowienia SMS emitowane są w niedzielę, w godzinach od 12:00 do 17:00 w programie „Niedzielne Pozdrowienia”, na antenie Radia Leliwa

§3

Pozdrowienia przesłać może każda osoba fizyczna.

§4

Osoba nadająca pozdrowienia w pełni odpowiada za treść w nich zamieszczoną oraz z tego tytułu może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

§5

Redakcja nie odpowiada za treść SMS – ów wysyłanych do radia ani za skutki spowodowane nieautoryzowanym użyciem telefonów komórkowych przez osoby trzecie.

§6

Jeżeli treść pozdrowień jest kontrowersyjna, zastrzegamy sobie prawo do niewyemitowania ich na antenie, bądź modyfikacji ich treści.

§7

Pozdrowienia SMS wysyłamy pod nr 72601, w treści wpisując leliwa. następnie treść pozdrowień (koszt 2,46 z VAT)

§8

Pozdrowienia nadesłane danego dnia (do niedzieli), do godziny 16:30 są emitowane w dniu nadesłania, podczas programu „Niedzielne pozdrowienia”. Pozdrowienia nadesłane po godz. 16:30 wyemitowane zostaną podczas najbliższego programu.

§9

Zaleca się nie używanie polskich znaków w treści SMS, ponieważ wydłużają one treść SMS (co może poskutkować wyższym kosztem) oraz mogą spowodować, że SMS nie dotrze w całości.

§10

W razie zaistnienia sytuacji, wniesienia pozwu do prokuratury, z tytułu godzącej w dobra osobiste adresata treści SMS – a, zastrzegamy sobie prawo, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ), na udostępnienie organom śledczym numeru telefonu nadawcy pozdrowień.

Regulamin ogólny konkursów SMS-owych w Radiu Leliwa sp. z oo.

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem konkursów SMS-owych w Radiu Leliwa sp. z oo., zwanych dalej Konkursami jest Radio Leliwa sp. z oo. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 12, zwana dalej Radiem Leliwa.

2. Konkursy przeznaczone są dla słuchaczy Radia Leliwa i są emitowane w programie Radia Leliwa lub na stronach internetowych www.leliwa.pl.

3. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Radia Leliwa oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

 

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursach

1. Konkursy polegają na udzieleniu odpowiedzi lub wysłaniu chęci wzięcia udziału w konkursie poprzez wysłanie za pomocą SMS-a pod wskazany numer (71601 – koszt: 1zł+VAT – 1,23zł, albo 72601 – koszt: 2zł+VAT – 2,46zł, albo 73601 – koszt: 3zł+VAT – 3,69zł) na zadane na antenie lub na stronie internetowej pytanie we wskazanym na antenie terminie, lub wiadomości SMS w której wpisze podaną na antenie treść.

2. Nagrodę w Konkursach mogą stanowić: nagroda rzeczowa lub talon wartościowy lub gotówka albo bilet, karnet, zaproszenie upoważniający np. do uczestnictwa w imprezie kulturalnej lub innej, bądź do korzystania z obiektów sportowych, albo prawo do uczestnictwa w programie Radia Leliwa w zaproponowanej na antenie formie.

3. Zwycięzcą zostaje autor SMS-a wybranego przez Komisję Konkursu albo autor SMS-a zawierającego poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe, wysłanego i dostarczonego w najkrótszym czasie od podanej na antenie Radia Leliwa godziny (minuty) lub najszybciej od chwili ogłoszenia konkursu, pod warunkiem nawiązania z nim połączenia telefonicznego przez Radio Leliwa bądź – na prośbę wyrażoną SMS-em zwrotnym – wskazania kolejnym SMS-em dostarczonym do Radia Leliwa pod jeden z wymienionych w punkcie 1 numerów, swoich danych osobowych w celu przesłania nagrody bądź realizacji uprawnień wynikających z charakteru nagrody. Czas dostarczenia SMS-a określany jest na podstawie serwera operatora programu firmy Bild Presse Polska. W przypadku konkursu polegającego na wysłaniu SMS-a zgłoszeniowego zwycięzca wybierany jest na podstawie regulaminu szczegółowego tego konkursu w zależności od formy i ilości nagród.

4. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny, o ile nagrody nie stanowi gotówka.

5. W przypadku, gdy Radio Leliwa nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z autorem SMS-a wybranego w sposób określony w § 2 p.3 w określonym na antenie terminie lub po określonej na antenie ilości prób połączenia, nagroda może nie zostać przyznana. Nagroda może przejść w takim przypadku do innego konkursu albo wybrany zostanie w sposób określony w § 2 p. 3 kolejny numer telefonu, i procedura określona w § 2 p.3 zostanie powtórzona.

6. Radio Leliwa nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Radia Leliwa decyzję co do dalszego przebiegu procedury podejmuje Radio Leliwa. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone. Radio Leliwa nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych.

7. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych Radiu Leliwa sp. z oo. w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody.

8. Nagrodę należy odebrać osobiście w Radiu Leliwa w ciągu od 1 do 30 dni od daty Konkursu. Po 30 dniach zwycięzca traci prawo do nagrody. Radio Leliwa może zadecydować w konkretnym przypadku o wysyłce nagrody do zwycięzcy.

9. Każda osoba, która wyśle minimum jednego SMS-a do Radia Leliwa pod jeden z numerów wymienionych w § 2 ust. 1, wyraża zgodę na otrzymywanie SMS-ów od Radia Leliwa z przypomnieniem o Konkursach i innych akcjach SMS-owych organizowanych przez Radio Leliwa.

10. Radio Leliwa nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

11. Radio Leliwa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w SMS-ach powstałych w szczególności z winy operatora lub uczestnika.

12. Zabrania się wysyłania SMS-ów do Konkursów z urządzeń automatycznych. SMS-y wysyłane z urządzeń automatycznych nie będą brane pod uwagę.

§ 3 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Radia Leliwa wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty zakończenia danego Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki.

4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 15 dni od daty otrzymania reklamacji.

5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Radio Leliwa. Wszelkie decyzje Radia Leliwa będą wiążące i ostateczne.

7. Radio Leliwa jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4 Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach

1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na dwuosobowej Komisji konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji rozstrzyga Redaktor Naczelny Radia Leliwa sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Radio Leliwa.

2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.

3. Radio Leliwa ma prawo w każdym momencie trwania Konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Radio Leliwa ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów w Radiu Leliwa sp. z oo., o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. W uzasadnionych przypadkach Radio Leliwa może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.leliwa.pl.

4.Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronach internetowych Radia Leliwa.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).