Tarnobrzeg. Dziś dyskusja publiczna.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W tarnobrzeskim Urzędzie Miasta, przy ulicy Kościuszki odbędzie się dziś dyskusja publiczna nad projektem 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tarnobrzega'.
Studium jest dokumentem wyznaczającym politykę przestrzenną gminy. Pozwala na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Te z kolei są dokumentami planistycznymi, prawem miejscowym, według którego wydaje się między innymi pozwolenia na budowę.
(Ewa Lis)