Radomyśl Wielki: Powstanie nowe osiedle?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Jak dodaje Burmistrz, jeśli dojdzie do konsensusu i powstanie plan zagospodarowania przestrzennego, to wówczas wystąpi do Rady Miejskiej o możliwość wykupu gruntu przez gminę pod główne ciągi komunikacyjne.
(Tomasz Łepa)
Planowane osiedle mieścić się pomiędzy ulicami Lonczaka i Firleja (droga wojewódzka Mielec – Lisia Góra) i pomiędzy osiedlem Kościuszki, a drogą, która znajduje się już na terenie Partyni. Teren przeznaczony do objęcia opracowaniem planu miejscowego obejmuje obszar o powierzchni około 17 ha. Jest on użytkowany rolniczo oraz częściowo zabudowany. Nie występują na nim grunty orne klasy I-III, w związku z tym nie będzie wymagane uzyskanie zgody właściwych organów na zamianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze:

Jest szansa by w Radomyślu Wielkim powstało kolejne osiedle mieszkaniowe. Radni radomyskiej Rady Miejskiej przyjęli uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Radomyśl Wielki oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwały to krok w kierunku utworzenia w Radomyślu Wielkim kolejnego osiedla mieszkaniowego z funkcją drobnych usług, które otrzymało roboczą nazwę 'Osiedle Kościuszki 2'. Mówi burmistrz Radomyśla Wielkiego, Józef Rybiński: