Podkarpacie: 11 powiatów otrzyma ponad 84 miliony euro z RPO.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Joanna Sarwa

Ponad 84 miliony euro do­sta­nie 11 powiatów na Pod­kar­pa­ciu z Re­gio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go na lata 2014-2020. Są to ob­sza­ry wy­ma­ga­ją­ce szcze­gól­ne­go wspar­cia, pie­nią­dze będą prze­zna­czo­ne między innymi na roz­wój przedsiębiorczości i in­fra­struk­tu­rę edu­ka­cyj­ną.
Wśród nich są między innymi powiaty niżański i kol­bu­szow­ski.
Jak po­wie­dział rzecz­nik pra­so­wy urzę­du mar­szał­kow­skie­go w Rze­szo­wie To­masz Leyko, wy­bra­ne po­wia­ty cha­rak­te­ry­zu­ją się między innymi wy­so­kim po­zio­mem za­trud­nie­nia w rolnictwie.
– To też po­wia­ty, gdzie jest duży od­se­tek osób o ni­skim poziomie wy­kształ­ce­nia i niskich kwa­li­fi­ka­cjach za­wo­do­wych. Dodatko­wo są to re­gio­ny, gdzie jest słaby po­ziom roz­wo­ju przed­się­bior­czo­ści, jest też mało re­ali­zo­wa­nych in­we­sty­cji. Te wszystkie czyn­ni­ki po­wo­du­ją, że po­wia­ty te wy­lud­nia­ją się.
Sta­ro­sto­wie pie­nią­dze będą mogli wydać na re­wi­ta­li­za­cję terenów czy na in­we­sty­cje zwią­za­ne z roz­wo­jem edu­ka­cji od przedszkol­nej do kształ­ce­nia za­wo­do­we­go. Na pomoc mogą liczyć rów­nież osoby bezro­bot­ne, które otrzy­mać będą mogły w ra­mach tej do­dat­ko­wej puli pie­nię­dzy między innymi bezzwrot­ne do­ta­cje dla założe­nie firmy.
Re­gio­nal­ny Pro­gram Ope­ra­cyj­ny woj. podkar­pac­kie­go na lata 2014-2020 bę­dzie fi­nan­so­wa­ny z dwóch źró­deł: Europejskiego Fun­du­szu Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go oraz Europejskie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go. W jego ra­mach re­gion bę­dzie miał do wydania ponad 2 miliardy euro.