Nisko: Pracownica szpitala podejrzana o przywłaszczenie pieniędzy.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Re­je­stra­tor­ka ze szpi­ta­la w Nisku po­dej­rze­wa­na jest o przywłasz­cze­nie ponad 20 tysięcy zło­tych. Ko­bie­ta brała od pa­cjen­tów pie­nią­dze za ba­da­nia to­mo­gra­ficz­ne, które następnie roz­li­cza­ne były w ra­mach umowy z NFZ.
Po­li­cjan­ci usta­li­li, że ten nie­le­gal­ny pro­ce­der rozpo­czął się w 2010 roku. Ko­bie­ta wy­zna­cza­ła od­le­głe ter­mi­ny badań, sztucz­nie wy­dłu­ża­jąc ko­lej­kę ocze­ku­ją­cych. Część zniecierpliwio­nych pa­cjen­tów de­cy­do­wa­ła się wy­ko­nać badanie odpłat­nie. Pła­ci­li za nie w re­je­stra­cji a nie w kasie szpi­ta­la.
Szpi­tal zło­żył w pro­ku­ra­tu­rze za­wia­do­mie­nie o po­peł­nio­nym prze­stęp­stwie, po te­le­fo­nach od pa­cjen­tów zdzi­wio­nych albo zmia­ną ter­mi­nu bada­nia, które już zo­sta­ło wy­ko­na­ne, albo brakiem wy­ni­ku za płat­ne ba­da­nie.
Miesz­kan­ce po­wia­tu ni­żań­skie­go przed­sta­wio­no 9 za­rzu­tów do­ty­czą­cych oszu­stwa.