Mielec: Śmiertelne potrącenie pieszej – sprawca w areszcie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Sąd Re­jo­no­wy w Miel­cu zde­cy­do­wał o tymcza­so­wym aresztowaniu 27-let­nie­go kierow­cy BMW, który w czwar­tek śmiertelnie po­trą­cił pie­szą. Męż­czy­zna najbliż­sze trzy mie­sią­ce spę­dzi w aresz­cie.
W czwar­tek w Miel­cu na ul. Wol­no­ści, 27-la­tek kie­ru­jąc BMW, wyprze­dzał przed przej­ściem dla pie­szych inny sa­mo­chód. Wjeżdża­jąc na przej­ście, po­trą­cił przechodzą­cą przez nie kobietę. 75-let­nia pie­sza zmarła w wy­ni­ku do­zna­nych obrażeń.