Mielec: Podsumowano program aktywizacji.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Problemem społecznym Powiatu Mieleckiego z punktu widzenia zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który należy rozwiązać w ramach projektu systemowego jest: pogłębiające się zjawisko wykluczenia społecznego osób objętych świadczeniami pomocy społecznej w tym w szczególności osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, w tym zatrudnionych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych – zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadaniem PCPR jest udzielanie wsparcia osobom i rodzinom, które umożliwi im samodzielną egzystencję, da szansę zaspokojenia niezbędnych potrzeb, zapewni skuteczną realizację ról społecznych oraz stworzy możliwości rozwoju. Pomoc oznaczać także będzie brak potrzeby korzystania z pomocy społecznej przez usunięcie bądź ograniczenie różnych dysfunkcji i wyprowadzenie z grupy ryzyka, kiedy tylko jest to możliwe. Projekt wpisuje się w tę filozofię działania i stanowi istotną część systemu pomocy społecznej na terenie Powiatu Mieleckiego.
(Tomasz Łępa)
Beneficjenci mogli brać udział w wielu zaplanowanych kursach i przedsięwzięciach jakie przewidywał projekt systemowy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu podsumowało projekt systemowy pod nazwą Program Aktywizacji w Powiecie Mieleckim. Mówi kierownik projektu Anna Dyndor.