Gmina Kolbuszowa: Nowe miejsca parkingowe.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Około stu miejsc par­kin­go­wych po­wsta­ło w Do­mat­ko­wie i We­ry­ni w gmi­nie Kolbuszowa. Część z nich od pod­staw, część po moderni­za­cji ist­nie­ją­cych pla­ców. Prace sfi­nan­so­wa­ne zo­sta­ły z Pro­gra­mu Roz­wo­ju Ob­sza­rów Wiej­skich.
W Do­mat­ko­wie par­king po­wstał przy budyn­ku, w któ­rym mie­ści się świe­tli­ca wiej­ska, a obok jest plac zabaw. W We­ry­ni zmodernizo­wa­ny zo­stał par­king obok kościo­ła, który spra­wiał sporo pro­ble­mów. To był par­king o na­wierzch­ni żwi­ro­wej o dużym na­chy­le­niu te­re­nu, więc po każ­dej ule­wie ka­mie­nie spły­wa­ły na drogę stwarza­jąc za­gro­że­nie. Teraz zo­stał wyłożony kost­ką i płyta­mi, a droga biegnąca przez par­king zo­sta­ła wyasfaltowa­na.
W samej Kol­bu­szo­wej jest około 500 miejsc par­kin­go­wych. Kolejne mają po­wstać dzię­ki pla­no­wa­nej re­wi­ta­li­za­cji ulicy Kolejowej oraz Jana Pawła.