Świętokrzyskie: Sejmik województwa świętokrzyskiego przyjął budżet województwa na 2019 rok.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Małgorzata Figacz

Sejmik województwa świętokrzyskiego przyjął budżet województwa na 2019 rok.

Podczas III sesji Sejmiku województwa świętokrzyskiego VI kadencji, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na 2019 rok.

Gwarantuje on realizację kluczowych programów i inwestycji dla województwa świętokrzyskiego. Największy udział w wydatkach będą miały te na transport i łączność. Sejmik przyjął również Wojewódzki Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2018-2023.

– Postanowiliśmy przyjąć budżet, przygotowany w dużej mierze przez naszych poprzedników, ale mamy na względzie komplikacje, które wynikłyby z jego późniejszego przyjęcia. Ten budżet pozwoli nam realizować kluczowe programy dla województwa świętokrzyskiego i realizuje trzy cele polityki budżetowej: realizację Programu inwestycyjnego na lata 2018 – 2023, Programu odbudowy nadwyżek operacyjnych oraz Programu zarządzania długiem. Dochody województwa na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości 719,56 mln złotych i są wyższe niż w roku bieżącym o 31 mln złotych. Wydatki budżetu wyniosą 795,57 mln złotych i będą wyższe o 32 mln złotych. To oznacza, że deficyt w przyszłym roku wyniesie 76 mln złotych. Wydatki majątkowe w projekcie uchwały budżetowej zostały zaplanowane w kwocie 438,58 mln złotych, co stanowi ponad 55 procent ogółu wydatków – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Największe wydatki przewidziano w dziale ‚Transport i łączność’ – 453 mln złotych. W ramach tych zadań planuje się głównie budowę i przebudowę dróg wojewódzkich. Wartość inwestycji drogowych stanowić będzie 320 mln złotych. W ramach tych działań zrealizowane zostaną m.in. obwodnice miejscowości Chmielnik, Ćmielów, Daleszyce, Suków, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Pińczów, Staszów, Nowy Korczyn, Klimontów, Włoszczowa i Zbludowice.

Wśród innych istotnych wydatków są administracja publiczna (79,4 mln złotych), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (52,1 mln złotych), ochrona zdrowia (33,7 mln złotych), ogrody botaniczne i zoologiczne (23,1 mln złotych), przetwórstwo przemysłowe (15,5 mln złotych), rolnictwo i łowiectwo (11 mln złotych) i gospodarka mieszkaniowa (10,7 mln złotych). Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie dotyczące obu projektów uchwał.

Komisje sejmiku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekty uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej, a radni podczas sesji jednogłośnie je przyjęli.

W kolejnym punkcie obrad Sejmik wskazał swoich przedstawicieli do rad społecznych jednostek ochrony zdrowia, należących do samorządu województwa świętokrzyskiego.

Do rad społecznych poszczególnych jednostek weszli: Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze: Artur Konarski, Grzegorz Gałuszka i Magdalena Zieleń; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Świętego Rafała w Czerwonej Górze: Agnieszka Buras, Jolanta Tyjas i Henryk Milcarz; Świętokrzyskie Centrum Onkologii: Agnieszka Buras, Magdalena Zieleń i Leszek Wawrzyła;
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy: Mieczysław Gębski, Sławomir Gierada i Marek Strzała; Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy: Janusz Koza, Paweł Krakowiak i Grigor Szaginian; Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego: Waldemar Wrona, Artur Konarski i Andrzej Swajda; Wojewódzki Szpital Zespolony: Mieczysław Gębski, Grzegorz Banaś i Agata Binkowska.

Radni wyrazili również zgodę dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 549,70 m2 w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze ul. Jagiellońska 72 w Kielcach, na okres 3 lat.

– Kończy się 3-letni okres wynajmu firmie świadczącej usługi tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Wynajmuje ona tę powierzchnię od 2000 roku i istnieje teraz potrzeba przedłużenia tej umowy – mówił w tym punkcie Marek Bogusławski.

Jako przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wskazano radną Agnieszkę Buras oraz członka Zarządu Województwa, Marka Bogusławskiego.

W kolejnym punkcie radni zajęli się uchwałą w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej oraz przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia.

– W związku ze zmianą brzmienia Karty Nauczyciela, organy prowadzące szkoły utraciły kompetencje w sprawie ustalania pensum rocznego. Dlatego zachodzi konieczność dokonania zmian w uchwale Sejmiku Województwa. Istnieje również potrzeba ujednolicenia nazewnictwa. Uchwała Sejmiku pozwoli dostosować zapisy do istniejących przepisów – mówił w tym punkcie członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Mariusz Gosek.

Radni udzielili również pomocy finansowej powiatowi skarżyskiemu na działalność Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej.

– Od 1 stycznia 2014 roku funkcjonuje Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku – Kamiennej. Na mocy porozumienia pomiędzy samorządem województwa oraz powiatem skarżyskim udzielamy tej pomocy, która wynosi 60 tysięcy złotych – mówił w tym punkcie Mariusz Gosek.

Sejmik udzielił także pomocy finansowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach “Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”.

Sejmik udzielił również pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Powiatowi Buskiemu, Powiatowi Jędrzejowskiemu, Powiatowi Kazimierskiemu, Powiatowi Kieleckiemu, Powiatowi Koneckiemu, Powiatowi Opatowskiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu, Powiatowi Pińczowskiemu, Powiatowi Sandomierskiemu, Powiatowi Skarżyskiemu, Powiatowi Starachowickiemu, Powiatowi Staszowskiemu, Powiatowi Włoszczowskiemu oraz Gminie Kielce w związku z realizowanym projektem pn. ‚Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

– Projekty dotyczą dostosowania kwot pomocy rzeczowej na zestawy komputerowe, roboty edukacyjne i sprzęt fotograficzny. Uchwały, które dziś aktualizujemy, podejmowane były przed rozstrzygnięciem przetargów. Po ich rozstrzygnięciu, okazało się, że cena była niższa niż zakładana, dlatego istnieje konieczność zmiany tych uchwał. W pierwszym przypadku to oszczędności rzędu 101 tys. złotych, w drugim 9 tys. złotych, a w trzecim 5 tys. złotych – wyjaśniała Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Radni przyjęli również projekty uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018-2033, zmian w budżecie województwa na 2018 rok oraz wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Przedstawiła je Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego, Maria Fidzińska – Dziurzyńska.

(Joanna Sarwa, źródło: www.swietokrzyskie.pro)