Sandomierz: Rozmowa z urodzonym w Sandomierzu Arkadiuszem Jakusem – solistą Teatru Wielkiego w Łodzi.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa
Jak funkcjonuje teatr i sztuka muzyczna w czasie epidemii? Mówi urodzony w Sandomierzu Arkadiusz Jakus – solista Teatru Wielkiego w Łodzi.
Arkadiusz Jakus stu­dio­wał śpiew na Aka­de­mii Mu­zycz­nej im. G. i K. Ba­ce­wi­czów w Łodzi w kla­sie prof. Zie­mo­wi­ta Wojt­cza­ka. Debiutował jako Don Basilio w „Cyruliku Sewilskim” pod dyrekcją Tadeusza Kozłowskiego. Otrzy­mał na­gro­dę dla naj­lep­sze­go basa na IV Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie im. Adama Di­du­ra. Jest fi­na­li­stą mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów wo­kal­nych ta­kich jak Ars et Glo­ria w Ka­to­wi­cach czy Kon­kur­su im. Jana Kie­pu­ry w Busku – Zdro­ju. Dwu­krot­ny sty­pen­dy­sta Eli­sa­beth Lu­xton Me­mo­rial Scho­lar­ship dzię­ki któ­re­mu do­sko­na­lił swój warsz­tat w Ber­lin Opera Aca­de­my. Brał udział w kur­sach mi­strzow­skich m.​in. KS An­drze­ja Sa­ciu­ka, Ser­geya Le­ifer­ku­sa, Roberty Alexander.
Joanna Sarwa