reklama

Sandomierz: Podpisano ‘Deklarację współpracy pomiędzy województwem świętokrzyskim i województwem podkarpackim na rzecz wzmocnienia spójności oraz konkurencyjności obu regionów’.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

W Sandomierzu odbyło się wspólne posiedzenie zarządów województw świętokrzyskiego i podkarpackiego.

W tematyce obrad znalazły się kwestie ważne dla rozwoju obu regionów, w tym m.in. realizacja projektów istotnych dla usprawnienia systemu transportowego Makroregionu Polski Wschodniej, rekultywacja wyrobiska ‘Piaseczno” czy wyznaczenie wspólnych szlaków turystycznych ‘Greenways”.

Mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski:

Marszałkowie województw podpisali ‘Deklarację współpracy pomiędzy województwem świętokrzyskim i województwem podkarpackim na rzecz wzmocnienia spójności oraz konkurencyjności obu regionów’.

Mówi marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl:

Podczas dzisiejszego spotkania w sandomierskim zamku dyskutowano również o zrealizowanych przedsięwzięciach: wybudowanym moście w Połańcu, oddanej do użytku obwodnicy Staszowa oraz planowanej – ekspresowej drodze, łączącej Radom i Rzeszów.

Poruszono też tematykę inwestycji kolejowych, a w szczególności rewitalizacji linii 25 pomiędzy Łodzią a Dębicą, biegnącej przez Końskie, Skarżysko-Kamienną i Sandomierz. Pieniądze na remonty planowane przez PKP PLK mogą pochodzić z Programu Operacyjnego Polski Wschodniej i ze środków RPO. Trwają prace projektowe, a za około 2 lata powinny rozpocząć się prace budowlane, których efektem będzie przywrócenie ruchu pociągów pasażerskich i towarowych na istotnych trasach w obu województwach.

Mówiono także o włączeniu Sandomierza i Tarnobrzega do ciągu komunikacyjnego w ramach połączeń z planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym, co umożliwiłoby pasażerom znaczące skrócenie czasu podróży do Warszawy i lotniska centralnego. Obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące siatki połączeń kolejowych, a ich realizacja możliwa będzie po 2035 roku.

Sygnatariusze dokumentu o współpracy, mając na uwadze wyzwania stojące przed polskimi regionami w związku
z przygotowaniami do nowej unijnej perspektywy finansowej oraz realizacją Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030,
a także potrzebę tworzenia optymalnych warunków rozwojowych i pełne wykorzystanie potencjałów obu regionów –
zadeklarowali podjęcie wspólnych działań rzecz zdynamizowania współpracy międzyregionalnej i budowania spójności
społeczno-gospodarczej, wrażliwego społecznie i zrównoważonego rozwoju oraz wspierania wspólnych interesów obu
Województw. Wzmacnianie kontaktów oraz rozwijanie międzyregionalnej współpracy realizowane będzie poprzez
podejmowanie wspólnych inicjatyw w obszarze polityki regionalnej, służących maksymalizacji efektów społecznogospodarczych,
w tym dalszemu podnoszeniu jakości życia mieszkańców obu Regionów.

Najważniejszymi obszarami współpracy będą:
• wspieranie wymiaru terytorialnego polityki rozwoju w Założeniach Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, w tym
w kontekście uwzględnienia po 2020 r. makroregionu Polski Wschodniej jako obszaru strategicznego wsparcia;
• realizacja projektów istotnych dla usprawnienia systemu transportowego makroregionu Polski Wschodniej w zakresie
połączeń kolejowych i drogowych, uznanych za priorytetowe przez strony niniejszej deklaracji, a w szczególności linię
kolejową L-25 umożliwiającą szybkie połączenie z Warszawą;
• podejmowanie działań zmierzających do pobudzania inicjatyw społecznych i gospodarczych, w tym związanych z poprawą
i ochroną środowiska naturalnego, m.in. rekultywację wyrobiska „Piaseczno” i terenów przyległych, położonych w zasięgu
oddziaływania leja depresyjnego;
• troska o stan środowiska przyrodniczego oraz wykorzystanie jego potencjałów rozwojowych, ze szczególnym
uwzględnieniem: przygotowania wspólnych zapisów do dokumentów programu ponadregionalnego dla województw Polski
Wschodniej w zakresie możliwości wyznaczenia, wykonania i utrzymania ekologicznych szlaków greenways; możliwości
utworzenia fragmentu ogólnokrajowej trasy rowerowej – Wiślanej Trasy Rowerowej, łączącego Województwo Świętokrzyskie,
Województwo Podkarpackie i Województwo Małopolskie, jako elementu integralnego ze Wschodnim Szlakiem Rowerowym
Green Velo;
• podejmowanie wspólnych inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obu Regionów, w tym
ewentualnego wykorzystania Regionalnego Centrum Informacji Medycznej w Rzeszowie jako wspólnej platformy e-Zdrowie
dla obu Województw;
W celu realizacji powyższych zamierzeń powołane zostaną międzyregionalne zespoły robocze, w skład których wejdą
przedstawiciele obu Województw.

(Joanna Sarwa)