Sandomierz, Pacanów: Stanowisko Wód Polskich ws. działań przeciwpowodziowych na Wiśle Sandomierskiej.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Stanowisko Wód Polskich ws. działań przeciwpowodziowych na Wiśle Sandomierskiej przesłane do naszej redakcji przez Magdalenę Galę – rzecznika prasowego z Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie:

“W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sugestiami dotyczącymi wysiedleń mieszkańców gminy Pacanów związanymi z planami inwestycyjnymi Wód Polskich, oświadczamy, iż informacje te są nieprawdziwe.

W chwili obecnej do 22 września trwają konsultacje społeczne projektu aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP).

Przewidziane działania Wód Polskich w ramach aPZRP dla odcinka “Wisły Sandomierskiej” wynikają z poszukiwania najlepszych rozwiązań zapewniających redukcję fali powodziowej na rzece Wiśle oraz retencję wody powodziowej, której wielkość dla “Wisły Sandomierskiej” wynosi ok. 150 mln m3.

Działanie pod nazwą: “Budowa polderów wzdłuż brzegów Wisły od ujścia Dunajca do Sandomierza wraz z uwzględnieniem retencji w dolinie Potoku Strumień oraz poprawa parametrów hydraulicznych międzywala – ETAP I koncepcja”, jest działaniem, koncepcyjnym, przedprojektowym, a nie inwestycyjnym. Prezentowany na stronie stoppowodzi.pl zasięg terytorialny działania wskazuje obszar, w obrębie którego, w latach 2022 – 2027 zostaną wykonane wszystkie i niezbędne – oceny i analizy, poprzedzające etap inwestycyjny. W oparciu o te wielokryterialne oceny oraz indywidualnie prowadzony z jednostkami samorządu terytorialnego proces konsultacji ustalone zostaną parametry suchych zbiorników, w tym w szczególności ich powierzchnia, głębokość, objętość, usytuowanie urządzeń sterujących, ale i obszar oddziaływania. Ideą spotkań w ramach konsultacji społecznych będzie rozpoznanie potrzeb i obaw społeczności lokalnej.
Całość prac koncepcyjnych zakończy się więc wskazaniem szczegółowych lokalizacji polderów, ale po konsultacjach z gminami i z uwzględnieniem ich stanowisk.
Kluczowym podkreślenia wydaje się fakt, iż zakres wyżej wymienionego działania, na etapie zatwierdzenia na drodze nowego rozporządzenia ws. Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, nie wpłynie na ograniczenie, czy konieczność zmiany sposobu gospodarowania na terenach gmin objętych wyżej wymienionymi pracami analitycznymi.
Informujemy również, iż w związku z protestami mieszkańców oraz zgłoszonymi w ramach konsultacji społecznych uwagami, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 1 lipca 2021r. powołał zespół złożony z przedstawicieli RZGW w Krakowie, RZGW w Rzeszowie oraz KZGW, a także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie wspólnego wypracowania optymalnych działań w zakresie aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym.”

 

Joanna Sarwa