Sandomierz: Konkurs fotograficzny „Sandomierz – moja mała Ojczyzna”.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Sandomierskie Centrum Kultury zaprasza mieszkańców Sandomierza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Sandomierz – moja mała Ojczyzna”. Celem konkursu jest twórcze i aktywne przeżywanie nadchodzących świąt majowych, kształtowanie lokalnego patriotyzmu, kreatywne spędzanie czasu wolnego, doskonalenie umiejętności fotograficznych, rozbudzanie wrażliwości i uważności na otaczający krajobraz oraz charakterystyczne cechy najbliższej okolicy.

Tematem konkursu jest przedstawienie za pomocą zdjęć swojej „małej Ojczyzny” – jej ciekawych miejsc, zabytków i mieszkańców.

Konkurs skierowany jest do fotografów amatorów, a udział w nim jest bezpłatny.
Termin nadsyłania zdjęć mija 30 kwietnia 2021 r. (piątek) o godz. 14.00.
Fotografie należy przesłać drogą elektroniczną na adres: bm@esceka.pl.

 

Regulamin konkursu fotograficznego pn. „Sandomierz – moja mała Ojczyzna”

§ 1
Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą „Sandomierz – moja mała Ojczyzna” jest Sandomierskie Centrum Kultury, Rynek 20, 27-600 Sandomierz.
2. Celem konkursu jest twórcze i aktywne przeżywanie świąt majowych, kształtowanie lokalnego patriotyzmu, kreatywne spędzanie czasu wolnego, doskonalenie umiejętności fotograficznych, rozbudzanie wrażliwości i uważności na otaczający krajobraz oraz charakterystyczne cechy najbliższej okolicy.
3. Tematem konkursu jest przedstawienie za pomocą zdjęć swojej „małej Ojczyzny” – jej ciekawych miejsc, zabytków i mieszkańców.

4. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Sandomierza.
5. W przypadku udziału w konkursie osób poniżej 18 roku życia, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie Zgody rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie pn. „Sandomierz – moja mała Ojczyzna” (załącznik nr 2) dołączonej wraz ze zgłoszonym do udziału w konkursie zdjęciem.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
7. Konkurs skierowany jest do fotografów amatorów.
8. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/sandomierskiecentrumkultury.
9. Udział w konkursie oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
10. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
11. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

§ 2
Przepisy dotyczące prac

1. Każdy uczestnik może przesłać 1 fotografię (fotografia w formacie JPG o minimalnym rozmiarze 2 mb, jednak nie większym niż 6 mb).
2. Zdjęcie może zostać wykonane aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym, w pełnym kolorze lub czerni i bieli.
3. Fotografię należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: bm@esceka.pl do dnia 30 kwietnia do godz. 14.00. W tytule maila należy wpisać: Konkurs fotograficzny „Sandomierz – moja mała Ojczyzna”. W treści maila należy podać: imię i nazwisko autora, tytuł, krótki opis zdjęcia, adres, numer telefonu, e-mail.
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu na „Sandomierz – moja mała Ojczyzna” oraz udostępnienie informacji o wynikach konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnik może cofnąć w każdym momencie.

5. Zdjęcia zakwalifikowane do konkursu zostaną zamieszone na profilu facebookowym Sandomierskiego Centrum Kultury.
6. Ocenę zdjęć oddajemy w ręce użytkowników Facebooka. Oddanie głosu polega na wpisaniu komentarza „ODDAJĘ GŁOS” pod wybranym zdjęciem. O zwycięstwie zadecyduje największa ilość komentarzy. UWAGA! Każda głosująca osoba może oddać tylko jeden głos.
7. Zdjęcie lub zdjęcia z największą ilością głosów (komentarzy) zostaną opublikowane na łamach czasopisma „Sandomierzanin” oraz zaprezentowane w formie wystawy plenerowej podczas Dni Sandomierza 2021.
8. Autor zdjęcia, które otrzyma największą ilość głosów (komentarzy) otrzyma upominek specjalny: podwójny voucher na seans filmowy w Kinie „Starówka”, pamiątki związane z Sandomierzem oraz nagrodę książkową. Upominek będzie możliwy do odebrania w Centrum Informacji Turystycznej (Rynek 20) od 5 maja 2021 r. Organizator przewiduje również możliwość przyznania wyróżnień.
9. Wszystkie zdjęcia, które wezmą udział w konkursie umieszczone zostaną w osobnej galerii na stronach www i mediach społecznościowych Sandomierskiego Centrum Kultury.

§ 3
Terminarz konkursu

1. Zdjęcia należy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2021 roku (piątek) do godz. 14.00.
2. Zakwalifikowane prace zostaną zamieszczone na profilu facebookowym Sandomierskiego Centrum Kultury w dniu 30 kwietnia br. po godz. 14.00.
3. Głosowanie użytkowników Facebooka w postaci komentarzy będzie trwało od momentu zamieszczenia zdjęć na profilu facebookowym Sandomierskiego Centrum Kultury tj. od 30 kwietnia po godz. 14.00 do północy w dniu 3 maja 2021 r.
4. Wyniki konkursu zostaną podane w dniu 4 maja po godz. 12.00 na profilu facebookowym oraz na oficjalnej stronie Sandomierskiego Centrum Kultury.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w Internecie, mediach, materiałach promocyjnych Sandomierza, na zasadzie licencji niewyłącznej.
2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest autorem/autorka załączonych zdjęć i posiada do nich prawa autorskie, które przekazuje do użytku niekomercyjnego Organizatorowi tego konkursu.
3. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi konkursu.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu lub do odwołania konkursu.
Załącznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu fotograficznego „Sandomierz – moja mała Ojczyzna” jest Sandomierskie Centrum Kultury, Rynek 20, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832 29 64, e-mail: biuro@esceka.pl.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda uczestnika konkursu.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
6. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć dane osobowe uczestnika konkursu innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują uczestnikowi konkursu z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych
prawo żądania ich sprostowania,
prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane uczestnika konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Załącznik nr 2
Zgoda rodzica/opiekuna na wzięcie udziału dziecka/podopiecznego w konkursie pn.
„Sandomierz – moja mała Ojczyzna”
Ja niżej podpisany…………………………………………………..(imię i nazwisko rodzica/opiekuna), wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego dziecka/podopiecznego ……………………………………. (imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) w wieku …………………(wiek dziecka/podopiecznego) w konkursie organizowanym przez Sandomierskie Centrum Kultury pn. „Sandomierz – moja mała Ojczyzna”.

Podpis rodzica/opiekuna