Sandomierz: „Aktywni na rynku pracy”.

Data publikacji: Kategoria: , , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Trwa rekrutacja do projektu „Aktywni na rynku pracy”. Mówi kierownik działu szkoleń i rozwoju w Ośrodku Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu Anna Zając-Nogaj:

Także pracodawcy zainteresowani udziałem w projekcie i zatrudnieniem osób młodych są proszeni o kontakt z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu.

Joanna Sarwa

————-

Aktywni na rynku pracy

Cel projektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.05.2023r. aktywności zawodowej, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 42 osób (22K, 20 M), biernych zawodowo lub osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, zamieszkujących (w rozumieniu kodeksu Cywilnego) lub uczących się na terenie powiatów: sandomierskiego, ostrowieckiego, staszowskiego, buskiego, opatowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego, w tym osoby z kategorii NEET, osób niepełnosprawnościami, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, odchodzących z rolnictwa, imigrantów, reemigrantów.

Miejsce realizacji
Województwo świętokrzyskie, powiaty sandomierski, ostrowiecki, staszowski, buski, opatowski, pińczowski i kazimierski.

Grupa docelowa
Projekt skierowany do 42 osób (22 kobiet i 20 mężczyzn) wieku 18-29 lat, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego na terenie powiatów: sandomierskiego, ostrowieckiego, staszowskiego, buskiego, opatowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego oraz są osobami biernymi zawodowo lub osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy, w szczególności osoby z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: o osoby z kategorii NEET, o osoby z niepełnosprawnościami, o kobiety, o osoby o niskich kwalifikacjach, o osoby odchodzące z rolnictwa, o imigranci, o reemigranci. Minimum 20 % Uczestników Projektu stanowić będą osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów).

Dostępne formy wsparcia Poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD)

– 2 godz. /osobę dla każdego Uczestnika Projektu. Oznacza pomoc osobom pozostającym bez zatrudnienia w zidentyfikowaniu przyczyn takiego stanu rzeczy oraz poszukiwanie rozwiązania, które zwiększy szanse takiej osoby na podjęcie zatrudnienia. Pomoc realizowana w formie sesji indywidualnych.

Szkolenia zawodowe
Oznacza pomoc nakierowaną na podniesienie / zmianę kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zatrudnienia Uczestników/czek Projektu
Staże zawodowe – 3-miesięczne staże zawodowe Oznacza umożliwienie nabycia doświadczenia zawodowego i zdobycia zatrudnienia przez Uczestników/czki Projektu.

Ponadto w ramach projektu zapewniamy: stypendium szkoleniowe , stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, pokrycie kosztów opieki na dzieckiem, pokrycie kosztów badań lekarskich ubezpieczenie NNW.

Rekrutacja w dwóch naborach – maj 2022 i sierpień 2022.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU – od 01.04.2022 r. do 31.05.2023r r.

WARTOŚĆ PROJEKTU – 515 760,00 zł

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH – 489 260,00 zł

Dane kontaktowe Biuro główne w Sandomierzu – pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, tel: 15 833 34 00, e-mail: sekretariat@opiwpr.org.pl Biuro projektu w Busku-Zdroju – ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko-Zdrój, tel: 41 378 13 16