Borowa: Błąd, który został naprawiony.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poinformowało, że zidentyfikowało błąd na opracowanych na terenie gminy Borowa mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego i rozpoczęło już prace zmierzające do aktualizacji  map. Gdyby to nie nastąpiło  zmiany te w  znaczący sposób ograniczyły by  rozwój gminy  oraz wstrzymały  wszelkie inwestycje na wyznaczonych terenach.

Z decyzją Wód Polskich  nie zgadzali się mieszkańcy gminy protestując przeciwko takim założeniom, w podobnym tonie swoje stanowisko wyraziła także  Rady Gminy Borowa.

Czym była spowodowana ta pomyłka wyjaśnia wójt Borowej Stanisław Mieszkowski.

Wstępne założenia wskazywały  że Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego obejmą blisko 70% powierzchni wyżej wymienionych miejscowości, to jest 2350 ha. Bezpośrednio dotknęło by to ponad 1100 osób zamieszkujących te tereny  oraz kolejne setki w najbliższym sąsiedztwie -240 gospodarstw domowych oraz blisko 30 podmiotów gospodarczych. Na szczęście to tylko pomyłka, dodaje wójt Borowej.

Problem  ten  dotyczył  miejscowości Łysakówek,  Gliny Wielkie,  Gliny  Małe,  Sadkowa  Góra. Dodatkowo  planowane na terenach zamieszkałych poldery wzdłuż Wisły bardzo mocno ograniczałyby  również na znacznej powierzchni miejscowości Górki  oraz  Surowa wykonaniu  jakiegokolwiek zamierzenia  inwestycyjnego.  Polegającego  nie tylko  na  budowie  zakładu produkcyjnego, ale również na budowie infrastruktury komunalnej w postaci budynków użyteczności  publicznej,  szkół,  boisk,  placów  zabaw,  budynków  wielorodzinnych, domów  czy nawet garaży.

 

Tomasz Łępa