Tuszów Narodowy: Co z budynkiem po byłej szkole w Dębiakach

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Podpisana umowa pozwoli stowarzyszeniu wystąpić o środki na adaptację budynku i jego otoczenia do PFRONu. Dalsze kroki realizacji rozpoczętej inicjatywy to złożenie wniosku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu celem oceny przez zespół powołany przez Starostę Powiatu. Od tej oceny zależy realizacja projektu. W tej chwili stowarzyszenie zleciło biuru projektowemu opracowanie niezbędnej dokumentacji, na dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie wychodząc z inicjatywą utworzenia na terenie powiatu kolejnych Warsztatów Terapii Zajęciowych dokonało analizy potrzeby środowiska w tym zakresie i swoich możliwości, by je zrealizować.
(Tomasz Łępa)
Jak tłumaczy wójt gminy z jednej strony wreszcie pojawiła się realna szansa modernizacji budynku, który z każdym rokiem ulegał powolnemu niszczeniu, z drugiej gmina wyszła naprzeciw oczekiwaniom społecznym pomocy osobom niepełnosprawnym, doświadczonym przez życie i ich rodzinom.

W Urzędzie Gminy w Tuszowie Narodowym wójt gminy Andrzej Głaz, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Bronisławy Zięba podpisał umowę z przedstawicielami Stowarzyszenia 'Otwórzmy przed nimi świat' na bezpłatne użyczenie budynku po byłej szkole podstawowej w Dębiakch. Podpisanie umowy poprzedziła podjęta na sesji rady gminy Tuszów Narodowy w dniu 13-06-2016 r. uchwała, dająca wójtowi możliwość jej podpisania, na czas nieokreślony, celem utworzenia w obiekcie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Mówi wójt gminy, Andrzej Głaz: