Tarnobrzeg: Sąd Apelacyjny obniżył karę za zabicie dziecka.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Sąd Ape­la­cyj­ny w Rze­szo­wie ska­zał we wto­rek Bar­ba­rę U. z Nowej Dęby na 15 lat wię­zie­nia za za­bój­stwo czte­ro­let­nie­go syna Bart­ka. Zła­go­dził w ten spo­sób wyrok sądu I in­stan­cji, który wymie­rzył jej karę 25 lat po­zba­wie­nia wol­no­ści. Wyrok jest prawomoc­ny.
W uza­sad­nie­niu orze­cze­nia sę­dzia Sta­ni­sław Siel­ski pod­kre­ślił, że nie ma wąt­pli­wo­ści co do tego, że to 42-let­nia Bar­ba­ra U. za­bi­ła swo­je­go syna. W momencie czynu była poczytalna.
Sąd wska­zał na oko­licz­no­ści ła­go­dzą­ce, na przykład brak stałej pracy, śmierć w wy­pad­ku jej pierw­sze­go męża, biologicz­ne­go ojca Bart­ka, trwa­ją­cą od wielu lat de­pre­sję oraz dwie próby samobój­cze ko­bie­ty i po­by­ty w za­kła­dach psychiatrycz­nych. Za­uwa­żył też, że oskarżona nie była dotąd nigdy ka­ra­na, że sta­ra­ła się ra­dzić sobie w życiu, ale jej się nie uda­wa­ło.
Przy­po­mniał też, że takie su­ro­we kary ja­ki­mi są do­ży­wot­nie wię­zie­nie czy 25 lat po­zba­wie­nia wol­no­ści mają cha­rak­ter elimi­na­cyj­ny ze spo­łe­czeń­stwa. Po­nad­to wy­mie­rza się je – w opi­nii sądu – gdy ist­nie­je 'duża prze­wa­ga oko­licz­no­ści obciążają­cych nad ła­go­dzą­cy­mi, a tu nie za­cho­dzi taka dyspro­por­cja'.
Bar­ba­ry U. nie było na ogło­sze­niu wy­ro­ku w Są­dzie Apelacyjnym. Do za­bój­stwa do­szło we wrze­śniu 2013 roku.