Tarnobrzeg: Obradowała Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wytyczenie zadań na najbliższy miesiąc i opiniowanie programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na najbliższe pięć lat zdominowało kolejne posiedzenie Miejskiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tarnobrzegu.
Podczas posiedzenia ponownie podniesiono kwestię konieczności sporządzenia informacji dotyczącej liczby niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w miejskich placówkach oświatowych wraz z określeniem rodzajów tych niepełnosprawności. Uzyskanie takiej informacji przyczynić się ma do opracowania diagnozy sytuacji i potrzeb środowiska niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, mieszkańców Tarnobrzega.
Członkowie Rady spróbują uzyskać także informacje o sytuacji i potrzebach wszystkich niepełnosprawnych mieszkańców miasta Tarnobrzega. Zbierane informacje uwzględniać mają także ewentualne bariery w codziennym funkcjonowaniu tych osób. O pomoc w realizacji tego zadania Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych prosić będzie przewodniczących poszczególnych osiedli. Zebrane informacje przedstawione zostaną na kolejnym posiedzeniu w Urzędzie Miasta, które zaplanowano na marzec.
Podczas lutowego posiedzenia poruszono również temat sytuacji osób niepełnosprawnych, które ze względu na wiek opuszczają warsztaty terapii zajęciowej, a także konieczności sporządzenia nowego rocznego planu pracy Miejskiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych wraz z ustaleniem terminarza spotkań.
(Joanna Sarwa)