Tarnobrzeg: Mileniijna wystawa

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W tym roku obcho­dzimy 1050. rocz­nicę chrztu Polski. Z tej okazji Tarnobrzeski Dom Kultury przypomina, jak obchodzono w naszym regionie millenium tego przełomowego dla historii naszej państwowości wydarzenia. W Galerii TDK prezentowana jest wystawa przy­go­to­wana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie pt. 'Obchody Millenium Chrztu Polski w Diecezji Przemyskiej i Administracji Apostolskiej w Lubaczowie”. Ekspozycja po raz pierw­szy została zapre­zen­to­wana w czter­dzie­stą rocz­nicę uro­czy­sto­ści milenijnych. Jej otwar­cie miało miej­sce 7 września 2006 roku w Kościele Dominikanów w Tarnobrzegu. Rozpoczęło się Mszą Św., na któ­rej kaza­nie wygło­sił Arcybiskup Senior Ignacy Tokarczuk. Tegoroczne obchody są dosko­nałą oka­zją, by przy­po­mnieć o tamtych wyda­rze­niach. Najistotniejszą część wystawy sta­no­wią mate­riały (doku­menty i foto­gra­fie) dotyczące obcho­dów Millenium Chrztu Polski na tere­nie Diecezji Przemyskiej i Administracji Apostolskiej w Lubaczowie, a zatem także w Tarnobrzegu. Umieszczono na niej rów­nież mate­riały doty­czące dzia­łań podej­mo­wa­nych przez Służbę Bezpieczeństwa wobec Kościoła Rzymskokatolickiego w trak­cie uro­czy­sto­ści. Fragment eks­po­zy­cji poświę­cono, kon­kuren­cyj­nym wobec kościel­nych, obcho­dom Tysiąclecia Państwa Polskiego. Materiały wyko­rzy­stane na wysta­wie pochodzące m.in. ze zbio­rów Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Muzeum Izby Pamięci Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy, Archiwum Klasztoru Franciszkanów w Sanoku, Archiwum oo. Bernardynów w Leżajsku, Muzeum Kresów w Lubaczowie. Warte uwagi są uni­ka­towe foto­gra­fie Prymasa Stefana Wyszyńskiego pocho­dzące z okresu, gdy był inter­no­wany klasz­to­rze ss. Nazaretanek w Komańczy.