Świętokrzyskie: Ruszył program aktywizacji bezrobotnych z terenów wiejskich.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ru­szył pierw­szy w wo­je­wódz­twie świę­to­krzy­skim pro­gram regio­nal­ny ma­ją­cy na celu ak­ty­wi­za­cję osób bez­ro­bot­nych z te­re­nów wiej­skich. Weź­mie w nim udział sześć po­wia­tów, w któ­rych od­se­tek osób bezrobot­nych miesz­ka­ją­cych na wsi jest naj­więk­szy. Jest wśród nich między innymi opatowski.
Na wspar­cie w ra­mach pro­gra­mu mogą li­czyć za­rów­no osoby bez­ro­bot­ne jak i pra­co­daw­cy.
Wśród in­stru­men­tów, jakie zna­la­zły się w pro­gra­mie są m.in. do­ta­cje na roz­po­czę­cie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, staże umoż­li­wia­ją­ce zdo­by­cie do­świad­cze­nia, szko­le­nia, kursy oraz in­stru­ment kie­ro­wa­ny bez­po­śred­nio do pra­co­daw­ców polegają­cy na re­fun­da­cji kosz­tów do­po­sa­że­nia sta­no­wi­ska pracy w kwo­cie około 40 tysięcy zło­tych na każ­de­go bezrobot­ne­go, któ­re­go za­trud­nią na okres mi­ni­mum dwóch lat.
Kwota, jaka została prze­zna­czona na do­fi­nan­so­wa­nie dzia­łań w ra­mach tego pro­gra­mu to 6 milionów 600 tysięcy złotych.
We­dług da­nych Głów­ne­go Urzę­du Sta­ty­stycz­ne­go pod ko­niec li­sto­pa­da ubiegłego roku w wo­je­wódz­twie świę­to­krzy­skim za­re­je­stro­wa­nych było 73,8 tysiąca osób bez­ro­bot­nych. Stopa bez­ro­bo­cia wy­nio­sła wów­czas 13,9 proc. Wśród po­wia­tów bio­rą­cych udział w pro­gra­mie, naj­wyż­szy od­czyt od­no­to­wa­no w po­wie­cie opa­tow­skim – 19,3 proc.