Świętokrzyskie: Rusza Regionalny Program Operacyjny.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W lipcu ogłoszone będą pierwsze konkursy na przedsięwzięcia realizowane w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa przyjął harmonogram konkursów na 2015 rok.
Jako pierwsze – w lipcu tego roku – uruchamiane będą konkursy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy z konkursów dotyczyć będzie tworzenia nowych i wsparcia już istniejących przedszkoli, a jego celem jest upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Na przedsięwzięcia w ramach tego konkursu zarezerwowane jest 7 mln złotych.
Z kolei w sierpniu ruszy nabór projektów związanych ze zwiększeniem dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Na ten konkurs zarezerwowane jest 4 mln zł. Projekty mają dotyczyć m.in. tworzenia nowych i rozszerzania oferty już istniejących żłobków i klubów dziecięcych, a także rozwoju usług świadczonych przez dziennego opiekuna i nianie.
Pierwsze konkursy na dotacje w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną uruchomione w IV kwartale. Pierwszy konkurs dotyczyć będzie działania 'Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych” z kwotą ponad 16 milionów złotych. Ogłoszony zostanie również pierwszy z konkursów w ramach programu 'Dziedzictwo naturalne i kulturowe”. Obejmować będzie projekty z zakresu ochrony i wykorzystania obszarów cennych przyrodniczo, m.in. poprawy bazy technicznej parków krajobrazowych, budowy, rozbudowy i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, przedsięwzięć polegających na budowie infrastruktury związanej z ochroną siedlisk przyrodniczych czy służących ochronie różnorodności biologicznej w ramach ogrodów botanicznych, ekoparków czy parków miejskich. Na ten konkurs zarezerwowane zostało ponad 28 mln zł.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego został 12 lutego tego roku ostatecznie zatwierdzony przez Komisję Europejską. Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim trwają prace nad przygotowaniem dokumentów wykonawczych, które pozwolą na uruchomienie programu.
(Marcin Gabrek)