Świętokrzyskie: Rusza nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Już w drugiej połowie roku w województwie świętokrzyskim ogłaszane będą pierwsze konkursy w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Pierwszy nabór dotyczyć będzie projektów z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych. W ramach programu na działania zawiązane z modernizacją dróg lokalnych, budową wodociągów i kanalizacji oraz odnową wsi województwo świętokrzyskie otrzyma ok. 49 mln euro.
Projekty te będą realizowane w ramach działania 'Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pod przewodnictwem ustalił kryteria regionalne, które obok warunków wskazanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będą brane pod uwagę przy ocenie zgłaszanych przez samorządy projektów i ustalaniu ich list rankingowych.
W ramach kryteriów regionalnych można będzie uzyskać 4 punkty i stanowić to będzie 1/3 wszystkich możliwych do uzyskania podczas oceny projektu. Zgodnie z zaproponowanymi przez Zarządu Województwa kryteriami dodatkowe punkty będzie można uzyskać, jeśli planowany do realizacji odcinek drogi łączy się bezpośrednio z drogą wyższego rzędu.
Przyjęte kryteria będą teraz przedstawione resortowi rolnictwa. Jeśli zostaną zaakceptowane, już po wakacjach będzie ogłaszany konkurs na realizację przedsięwzięć z zakresu modernizacji dróg lokalnych.
(Marcin Gabrek)