Świętokrzyskie: Odbyła się droga krzyżowa na Święty Krzyż.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Szla­kiem naj­star­szej w Pol­sce kal­wa­rii, wio­dą­cej z Nowej Słupi na Świę­ty Krzyż, prze­szła droga krzy­żo­wa. Wier­ni po­ko­na­li ją po raz 10. od czasu przy­wró­ce­nia tego zwy­cza­ju.
Wier­ni idący 'Kró­lew­skim Szla­kiem' nie­śli trzy­me­tro­wy, drew­nia­ny krzyż.
Pod­czas li­tur­gii Wiel­kie­go Piąt­ku, w świę­to­krzy­skim sank­tu­arium wier­ni mogli ad­o­ro­wać re­li­kwie Krzy­ża Świę­te­go. Na­bo­żeń­stwu prze­wod­ni­czył or­dy­na­riusz Die­ce­zji San­do­mier­skiej bi­skup Krzysztof Nit­kie­wicz.
W ubie­głym roku w Świę­to­krzy­skiej Dro­dze Krzy­żo­wej, mimo nie­sprzy­ja­ją­cej, zi­mo­wej aury, uczest­ni­czy­ło około ty­sią­ca osób. Przed dwoma laty było to nie­mal dwa tys. wier­nych.