Świętokrzyskie: Młodzież a narkotyki.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Co piąty uczeń z województwa świętokrzyskiego ma za sobą doświadczenia z narkotykami. Takie dane prezentuje raport dotyczący monitorowania problemów narkotykowych w województwie świętokrzyskim przedstawiony Zarządowi
Województwa.
W ramach przeprowadzonego w regionie badania 'Używanie i postawy wobec środków psychoaktywnych, badanie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z HIV / AIDS oraz problematyki przemocy w województwie świętokrzyskim” 19 procent uczniów przyznało, że doświadczyło już inicjacji narkotykowej, pozostałe 81 procent badanych twierdziło, że nigdy nie zażywało żadnych środków odurzających. Najmniejsza liczba uczniów, którzy regularnie zażywali dopalacze mieszkała w powiecie sandomierskim.
Zdecydowana większość badanych, niezależnie od wieku, była zorientowana w nazwach poszczególnych środków odurzających. Najczęściej wymieniane to marihuana, kokaina i amfetamina – znajomość tych substancji potwierdziło 90 proc. badanych. Niewiele mniej osób zetknęło się z nazwami: heroina, czy haszysz. Jak wynika z raportu młodzi ludzie najczęściej eksperymentują z marihuaną i haszyszem.
W regionie działa 20 poradni leczenia uzależnień, 4 poradnie terapii uzależnieni od substancji psychoaktywnych, 3 ośrodki rehabilitacyjne i 3 hostele dla uzależnionych. Liczba osób leczonych w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych systematycznie rośnie.
(Marcin Gabrek)