Świętokrzyskie: Droga krzyżowa na Święty Krzyż.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Szla­kiem naj­star­szej w Pol­sce kal­wa­rii, wio­dą­cej z Nowej Słupi na Świę­ty Krzyż, prze­jdą dziś uczestnicy drogi krzy­żo­wej.
Wier­ni po­ko­nają ją po raz 11. od czasu przy­wró­ce­nia tego zwy­cza­ju. Na­bo­żeń­stwu prze­wod­ni­czył będzie or­dy­na­riusz Die­ce­zji San­do­mier­skiej bi­skup Krzysztof Nit­kie­wicz.
Pod­czas li­tur­gii Wiel­kie­go Piąt­ku w świę­to­krzy­skim sank­tu­arium wier­ni będą mogli ad­o­ro­wać re­li­kwie Krzy­ża Świę­te­go.