Staszów: Przeciw wykluczeniu społecznemu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Centrum Integracji Społecznej w Staszowie realizuje kolejny projekt, który ma dać szansę powrotu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Na swój projekt pozyskało 70 tysięcy złotych.
Projekt jest adresowany do 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby te, w ramach kontraktów socjalnych zostały skierowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej. Projekt podzielony został na dwa etapy. W pierwszym z nich uczestnicy odbędą cykl szkoleń organizowanych przez CIS. W programie przewidziano konsultacje
indywidualne i grupowe z reintegracji społecznej prowadzone przez psychologa,doradcę zawodowego, prawnika, pracownika socjalnego oraz zajęcia z reintegracji zawodowej prowadzone przez instruktorów zawodu w trzech warsztatach zawodowych; 'krawieckim”, 'opieki nad osobą starszą, chorą i niepełnosprawną”, a także 'ogrodniczo-porządkowym”.
W ramach nauki zawodu uczestnicy będą dbać nie tylko o przyswojenie wiedzy teoretycznej ale również praktycznej, stosownie do wybranego przez siebie warsztatu. Dodatkowo w ramach projektu odbędą się zajęcia komputerowe, kurs sprzedawcy połączony z obsługą kas fiskalnych a także wizyta studyjna w jednej z małopolskich spółdzielni socjalnych.
W drugim etapie Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie będzie kierował uczestników projektu do prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych organizowanych przez Gminę, a także do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Cały projekt potrwa do końca 2016 roku. Jego koszt to 87 500 złotych, z czego 70 000 stanowi dotacja pozyskana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu.
(Marcin Gabrek)