Staszów: Kolejne zatrzymania w sprawie handlu narkotykami.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Po­li­cja za­trzy­ma­ła na te­re­nie po­wia­tu staszow­skie­go i starachowic­kie­go trzy osoby po­dej­rza­ne o udział w zorganizowanej grupie prze­stęp­czej oraz han­del narkotykami. Do­dat­ko­wo funk­cjo­na­riu­sze za­bez­pie­czy­li broń palną oraz papiero­sy i kra­jan­kę ty­to­nio­wą.
Spra­wa swój po­czą­tek ma w 2012 r. Od tam­tej pory świętokrzyscy po­li­cjan­ci zatrzyma­li już kil­ka­dzie­siąt osób, podejrzanych o udział w zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­pie prze­stęp­czej, trud­nią­cej się między innymi wpro­wa­dza­niem do ob­ro­tu znacznych ilo­ści nar­ko­ty­ków, ale nie tylko. Osoby te mają również na swoim kon­cie han­del bro­nią i amu­ni­cją oraz włamania i kra­dzie­że.
Kolejne zatrzymane osoby to mężczyźni w wieku 33, 35 i 39 lat. Teraz od­po­wie­dzą przed sądem. Grozi im do 12 lat pozbawie­nia wol­no­ści.