Stalowa Wola: Będą nowe autobusy komunikacji miejskiej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Za­kład Miej­skiej Ko­mu­ni­ka­cji Samochodowej w Sta­lo­wej Woli pla­nu­je zakup no­wych au­to­bu­sów. Dy­rek­tor ZMKS An­to­ni Soko­łow­ski pod­kre­śla, że to konieczne, bo wiele po­jaz­dów jest mocno wy­eks­plo­ato­wa­nych. Są au­to­bu­sy, które prze­je­cha­ły już 900 ty­się­cy ki­lo­me­trów.
Nie­daw­no za­koń­czo­no te­sto­wa­nie au­to­bu­su o na­pę­dzie hybry­do­wym. Wła­śnie takie pojaz­dy mia­ły­by po­ja­wić się w Sta­lo­wej Woli. Przez ponad mie­siąc au­to­bus marki Volvo woził pa­sa­że­rów na linii mię­dzy Rozwa­do­wem a Ra­cła­wi­ca­mi. Wcześniej testowa­no po­jazd firmy Man.
Mia­sto za­pla­no­wa­ło zakup 16 au­to­bu­sów hy­bry­do­wych, czyli z mie­sza­nym na­pę­dem spa­li­no­wym i elek­trycz­nym. Spa­la­ją one mniej pa­li­wa niż tra­dy­cyj­ne, emi­tu­ją też mniej spa­lin. Ich wadą jest jed­nak wy­so­ka cena. War­tość ca­łe­go pro­jek­tu osza­co­wa­no na 27 mi­lio­nów złotych. Mia­sto liczy na unij­ne dofi­nan­so­wa­nie.