Regulamin konkursów w Radiu Leliwa

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW W RADIU LELIWA SP.Z O.O.

1. Organizatorem konkursów na antenie radia, stronie www Organizatora oraz portalach społecznościowych Organizatora jest Radio Leliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 12.
2. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich konkursów realizowanych przez Organizatora.
3. Rozwiązania do konkursów należy podawać telefonicznie, nadsyłać drogą SMS, pocztą elektroniczną, wiadomością na portalu społecznościowym lub pocztą tradycyjną – w zależności od specyfiki konkursu, o której uczestnicy konkursu są każdorazowo informowani.
4. Konkursy radiowe nie są “grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
5. Uczestnikiem konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.
6. W celu wzięcia udziału w konkursach należy spełnić warunek określony każdorazowo w zapowiedzi konkursu ogłaszanej na antenie Organizatora.
7. Udział w konkursie przez udzielenie odpowiedzi, wymaga podania określonych każdorazowo przez Organizatora danych osobowych uczestnika. Zabronione jest podawanie fałszywych lub nie swoich danych osobowych.
8. Osoby biorące udział w konkursach wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz 833 z późn. zm.).
9. Zgłoszenie do konkursu oznacza automatyczną akceptację indywidualnych, szczegółowych warunków konkretnego konkursu i niniejszego ogólnego regulaminu konkursów.
10. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
11. Konkursy są otwarte dla wszystkich, z wyłączeniem pracowników i współpracowników Organizatora oraz ich najbliższych rodzin.
12. Zwycięzca dowolnego konkursu radiowego może ponownie przystąpić do kolejnego dowolnego konkursu dopiero po upływie 10 dni.
13. Jeśli wartość pojedynczej nagrody lub łączna wartość zestawu nagród nie przekracza kwoty 2000,00 zł brutto ustalonej na podstawie art.21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami), nie podlegają one obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego; jeśli przekracza wartość 760,00 zł brutto – laureat zobowiązany jest przy odbiorze nagrody wpłacić do kasy Organizatora zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości otrzymanej nagrody (lub zestawu).
14. Sposób odbioru nagrody w konkursie następuje po indywidualnym umówieniu się Organizatora ze zwycięzcą danego konkursu.
15. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
16. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.leliwa.pl. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.