Region: 180 milionów złotych na program ochrony przed powodzią.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

180 milionów złotych ma kosz­to­wać nowy program ochro­ny przed po­wo­dzią miej­sco­wo­ści nad Wi­sło­ką i Wie­lo­pol­ką. Radni wojewódz­twa na wy­jaz­do­wym po­sie­dze­niu w Miel­cu po­par­li wniosek Pod­kar­pac­kie­go Za­rzą­du Me­lio­ra­cji i Urzą­dzeń Wod­nych do Banku Świa­to­we­go o sfi­nan­so­wa­nie in­we­sty­cji.
To jeden z naj­waż­niej­szych ele­men­tów sys­te­mu ochro­ny przed wo­da­mi po­wo­dzio­wy­mi dla Jasła, Dę­bi­cy, Sę­dzi­szo­wa Małopolskie­go, Rop­czyc oraz Miel­ca. Je­że­li pro­jekt zo­sta­nie przyję­ty zreali­zo­wa­nych zo­sta­nie 5 in­we­sty­cji przeciwpowodziowych. Będą wy­bu­do­wa­ne 4 od­cin­ki wałów na Wi­sło­ce – na naj­bar­dziej za­gro­żo­nych frag­men­tach rzeki pomiędzy Ja­słem a Miel­cem i po­wsta­nie tzw suchy zbior­nik nad jej do­pły­wem Wie­lo­pol­ką. To miej­sce, które mogło­by za­trzy­my­wać falę po­wo­dzio­wą na tej rzece.