Radomyśl Wielki: Ważne uchwały na ostatniej sesji.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Rada Miasta Radomyśl Wielki na ostatniej sesji jednomyślnie zagłosowała za utrzymaniem opłat za odbiór ścieków i kanalizację dla gospodarstw domowych, na poziomie 2014 roku. Jest to kwota 3,85 zł za metr sześcienny. Natomiast taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków do kanalizacji ustalona wg planowanych kosztów została pomniejszona o 5 groszy do kwoty 4,57 zł.
– Obniżka wynika z oszczędności kosztów, w tym energii elektrycznej – zaznaczył na sesji Dariusz Procki, dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim.
Również określono kryteria naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Omawiający projekt uchwały dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Andrzej Przybyszewski wymienił kryteria, za które przy naborze dziecko dostaje najwięcej punktów. Ilość zebranych punktów decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola. Wśród kryteriów było, pochodzenie z wielodzietnej rodziny, niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność, któregoś z rodziców, dziecko wychowywane przez 1 rodzica, oboje rodziców pracujących.
Radni postanowili także o likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dąbiu, Dulczy Wielkiej, Partyni, Rudzie, Żarówce wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbiu, Dulczy Wielkiej, Partyni, Rudzie, Żarówce. W wymienionych szkołach działały oddziały przedszkolne tzw. zerówki, a od dwóch lat są tam przedszkola, które powstały dzięki dotacji z Unii Europejskiej. Uchwała likwidująca oddziały była uchwałą porządkującą. Każda ze szkół, w której działają przedszkola została oficjalnie nazwana Zespół Szkolno – Przedszkolny.
Pozostałe uchwały dotyczyły zmian w budżecie, zatwierdzenia zmian w planie odnowy miejscowości Ruda, zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 r. oraz udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego w formie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drogach powiatowych biegnących przez gminę Radomyśl Wielki, na co samorząd przeznaczy 120 tysięcy złotych.
(Tomasz Łępa)