Powiat mielecki: Odwołano pogotowie przeciwpowodziowe.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W związ­ku z ob­ni­że­niem się po­zio­mu wody w Wi­sło­ce rano odwo­ła­no po­go­to­wie przeciwpowo­dzio­we dla po­wia­tu mieleckie­go. Przy­bie­ra na­to­miast Wisła, która jest rzeką granicz­ną mię­dzy woj. pod­kar­pac­kim i świętokrzy­skim.
Pod­no­sze­nie się po­zio­mu wody w Wiśle spo­wo­do­wa­ne jest spły­wem wód opa­do­wych. Na wo­do­wska­zie w Kole stan ostrze­gaw­czy na Wiśle na godzinę 14 prze­kro­czo­ny jest o 84 centymetry i spada, a w San­do­mie­rzu – o 97 centymetrów i ciągle wzrasta.
Po­zo­sta­łe rzeki re­gio­nu znaj­du­ją się po­ni­żej stanów ostrzegaw­czych.
W związ­ku z in­ten­syw­ny­mi opa­da­mi desz­czu oraz przekroczeniem sta­nów alar­mo­wych i ostrze­gaw­czych na rzekach Pod­kar­pa­cia w week­end w nie­któ­rych po­wia­tach ogło­szo­ne zosta­ły po­go­to­wia prze­ciw­po­wo­dzio­we oraz alar­my po­wo­dzio­we.