Podkarpacie: Zerwane dachy i powalone drzewa po nocnych burzach.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Trwa akcja stra­ża­ków i in­nych służb ra­tun­ko­wych po noc­nych burzach, które prze­szły nad Pod­kar­pa­ciem. Ze­rwa­ne są dachy, po­wa­lo­ne drze­wa, uszko­dzo­ne linie ener­ge­tycz­ne i te­le­fo­nicz­ne.
Naj­go­rzej jest we wsiach po­ło­żo­nych na wschód od Rze­szo­wa, jest tam co naj­mniej 20 ze­rwa­nych da­chów. W pierw­szej kolejności stra­ża­cy chcą za­bez­pie­czyć wła­śnie te uszko­dzo­ne budyn­ki, do­pie­ro póź­niej przy­stą­pią np. do usu­wa­nia po­wa­lo­nych ko­na­rów.
Stra­ty będą po­waż­ne również w okolicach Łańcuta. Szczę­śli­wie nie ma jed­nak do­nie­sień o za­bi­tych czy ran­nych – in­for­mu­je starosta łań­cuc­ki Adam Krzysz­toń. Choć jak przy­zna­je, część dachów spa­dła na sa­mo­cho­dy.