Podkarpacie: Wojewoda zapowiada zmiany w systemie ratownictwa medycznego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Stop­nio­we wpro­wa­dza­nie zmian w ra­tow­nic­twie me­dycz­nym zapo­wia­da w tym roku wo­je­wo­da pod­kar­pac­ki. Mał­go­rza­ta Chomycz-Śmi­giel­ska po­wie­dzia­ła, że do końca 2015 roku za­czną na Pod­kar­pa­ciu funk­cjo­no­wać tzw. skon­cen­tro­wa­ne dyspozytornie me­dycz­ne.
Będą roz­lo­ko­wa­ne w pię­ciu mia­stach re­gio­nu: Rze­szo­wie, Krośnie, Prze­my­ślu, Sa­no­ku i Mielcu. Re­for­ma ma uspraw­nić pomoc medyczną nie­zbęd­ną dla miesz­kań­ców w sytuacjach kryzy­so­wych, szcze­gól­nie gdyby doszło do ma­so­wych zda­rzeń. Wów­czas pomoc do­trze szyb­ciej i bę­dzie spraw­niej­sza.