Podkarpacie: Wniosek o poszerzenie tarnobrzeskiej strefy ekonomicznej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wła­dze Tar­no­brze­skiej Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej zło­ży­ły w mi­ni­ster­stwie gospo­dar­ki wnio­sek o roz­sze­rze­nia stre­fy o 55 ha.
Tar­no­brze­ska stre­fa zgod­nie ze zło­żo­nym wnio­skiem ma się po­więk­szyć m.in. w podstre­fie Radom, Ko­bie­rzy­ce i Tar­no­brzeg. W Tarnobrzegu na no­wych te­re­nach ma być ulo­ko­wa­na in­we­sty­cja Pil­king­ton Automo­ti­ve Po­land. Ma on być rozbudowany o nową halę pro­duk­cyj­ną. War­tość tej in­we­sty­cji to około 90 mln zł, po­wsta­nie 200 miejsc pracy.
Tar­no­brze­ska Spe­cjal­na Stre­fa Eko­no­micz­na Eu­ro-Park Wi­sło­san po­wsta­ła w 1997 r. Zlo­ka­li­zo­wa­na jest w 6 wo­je­wódz­twach i 20 pod­stre­fach. Dotąd na­kła­dy in­we­sty­cyj­ne wy­nio­sły ponad 7 miliardów 700 milionów złotych. Dzię­ki stre­fie po­wsta­ło ponad 26 tysięcy no­wych miejsc pracy.