Podkarpacie: Rada Dialogu Społecznego już działa.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych, strony samorządowej oraz rządowej odebrali z rąk marszałka Władysława Ortyla akty powołania do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jest to nowe ciało opiniodawczo-doradcze, które zastąpiło dotychczas działającą Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego. W skład Prezydium Rady weszli przedstawiciele: Władysław Ortyl (strona samorządowa), Ewa Leniart (strona rządowa), Roman Jakim, Lesław Cupryś i Stanisław Kłak (organizacje związkowe), Stanisław Olejarka, Tadeusz Gorgosz, Artur Rozmus i Grzegorz Wrona (organizacje pracodawców). Przewodniczącym Rady został marszałek Władysław Ortyl. W kolejnych latach stanowisko przewodniczącego będzie powierzane stronom – kolejno: związkowej, pracodawców i rządowej.
Podkarpacka Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WRDS) została powołana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Zarządzeniem z dnia 16 grudnia 2015 roku. Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania rady dialogu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa. Obsługę prac rady na Podkarpaciu zapewnia Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Do kompetencji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego będzie należało między innymi: wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców, opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów, rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych oraz rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami.
(Tomasz Łępa)