Podkarpacie: Ponad 62 miliony złotych na inwestycje drogowe w regionie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zatwierdzona została podkarpacka lista inwestycji dro­go­wych, które będą re­ali­zo­wa­ne w ra­mach Na­ro­do­we­go Pro­gra­mu Przebudo­wy Dróg Lo­kal­nych. Za kwotę ponad 62 milionów złotych prze­bu­do­wa­nych zo­sta­nie w re­gio­nie ponad 128 kilometró dróg.
Do­fi­nan­so­wa­nych zo­sta­nie w sumie 19 in­we­sty­cji po­wia­to­wych i 40 gmin­nych. Kwota przy­zna­na wo­je­wódz­twu po­dzie­lo­na zo­sta­ła po po­ło­wie na drogi gmin­ne i po­wia­to­we.
W la­tach 2009-2014 w ra­mach pro­gra­mu przebudo­wa­no i wyremon­to­wa­no w re­gio­nie łącz­nie 916 km dróg. Pod­kar­pac­kie sa­mo­rzą­dy na re­ali­za­cję zadań otrzy­ma­ły z bu­dże­tu pań­stwa dofi­nan­so­wa­nie w wy­so­ko­ści 262 milionów złotych.