Podkarpacie: Około 100 tysiecy złotych kosztował protest podkarpackich lekarzy.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ze swo­je­go bu­dże­tu pod­kar­pac­ki od­dział Narodo­we­go Fun­du­szu Zdro­wia bę­dzie mu­siał za­pła­cić za le­cze­nie pa­cjen­tów, któ­rych do­tknął strajk le­ka­rzy.
2 i 5 stycz­nia część cho­rych za­sta­ła ga­bi­ne­ty leka­rzy rodzinnych za­mknię­te i mu­sia­ła szu­kać opie­ki me­dycz­nej gdzie in­dziej. W przy­pad­ku wizyt w szpi­ta­lach lub w punk­tach nocnej i świą­tecz­nej opie­ki me­dycz­nej NFZ pła­cić ma za każdą wi­zy­tę 45 zło­tych. Ta­kich osób było w naszym re­gio­nie nieco ponad 2000. Szacunkowe kosz­ty całej po­mo­cy wy­no­szą więc około 100 ty­się­cy zło­tych, do­kład­ne po­zna­my za mie­siąc – poin­for­mo­wał rzecz­nik pra­so­wy pod­kar­pac­kie­go od­dzia­łu NFZ Marek Jakubowicz.
Jed­nym z po­wo­dów pro­te­stu było wprowadzenie tzw. pa­kie­tu on­ko­lo­gicz­ne­go. Dzia­ła on w całej Pol­sce od No­we­go Roku. Pacjent z po­dej­rze­niem no­wo­two­ru ma otrzymywać od le­ka­rza ro­dzin­ne­go lub in­ne­go spe­cja­li­sty tzw. zie­lo­ną kartę, uprawnia­ją­cą do szyb­kiej dia­gno­sty­ki i le­cze­nia.