Podkarpacie: Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie obwodnicy Stalowej Woli i Niska.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Dziś ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 o łącznej długości 15,3 km.
To kolejna inwestycje na Podkarpaciu, która zapisana została w nowym Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 2 listopada.
Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, co oznacza, że w pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu, m.in. pod kątem posiadanego potencjału, zdolności ekonomicznej i finansowej. Zamawiający oceni także zdolność wykonawców do należytego wykonania zamówienia, a w szczególności do jego wiedzy i doświadczenia.
Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie 3 kryteriów: cena, termin realizacji i okres gwarancji jakości.
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
(Joanna Sarwa)