Podkarpacie: Coraz mniej wypadków i więcej mandatów niż pouczeń.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Spada licz­ba wy­pad­ków i ich ofiar – tak wyni­ka ze wstęp­ne­go pod­su­mo­wa­nia stanu bez­pie­czeń­stwa na dro­gach Pod­kar­pa­cia w 2014 roku.
W minionym roku na dro­gach Pod­kar­pa­cia do­szło do 1733 wypad­ków – rok wcze­śniej było ich ponad 1800. W zdarzeniach drogowych zgi­nę­ło 141 osób – o 10 mniej niż w 2013. Mniej było też ran­nych.
Po­li­cja chwa­li się wzmo­żo­ny­mi kon­tro­la­mi trzeź­wo­ści kierowców. Prze­pro­wa­dzo­no ich w pod­kar­pac­kim ponad pół mi­lio­na – za­trzy­mu­jąc 5,5 ty­sią­ca nie­trzeź­wych bądź prowadzą­cych auta pod wpły­wem środ­ków odu­rza­ją­cych.
Ze sta­ty­styk wy­ni­ka też, że funk­cjo­na­riu­sze dro­gów­ki rzad­ko po­ucza­ją kie­row­ców, ale znacz­nie chęt­niej na­kła­da­ją kary – po­uczeń było 18,5 ty­sią­ca, man­da­tów ponad 150 ty­się­cy, a wnio­sków do sądów 5,5 tysiąca.