Podkarpacie: Burze nawiedziły region. Ponad 20 interwencji strażaków.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ponad 20 razy wy­jeż­dża­li pod­kar­pac­cy stra­ża­cy do usu­wa­nia skut­ków burz, jakie prze­szły nad re­gio­nem.
W miej­sco­wo­ści Dę­bo­wa w po­wie­cie dę­bic­kim potok pod­to­pił gospo­dar­stwo, a w Jodłowej dom, w czte­rech przy­pad­kach zalane zo­sta­ły piw­ni­ce w bu­dyn­kach miesz­kal­nych.
W Błaż­ko­wej w po­wie­cie ja­siel­skim podtopionych zo­sta­ło dzie­więć bu­dyn­ków, siedem osób ewa­ku­owa­no w tym dwoje dzie­ci.
Oprócz pom­po­wa­nia wody z bu­dyn­ków stra­ża­cy usu­wa­li rów­nież ko­na­ry drzew po­ury­wa­nych przez wi­chu­rę.