Padew Narodowa: Wiatrakom mówimy NIE.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jak czytamy w uzasadnieniu odmowy, na podstawie zgromadzonych dokumentów w aktach administracyjnych sprawy oraz na podstawie obecnej wiedzy organu stwierdzono, że ewentualna odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zabezpieczy środowisko, a przede wszystkim mieszkańców żyjących w najbliższym sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia, przed negatywnym wpływem ze strony elektrowni wiatrowej.
(Tomasz Łępa)
W uzasadnieniu decyzji powołano się także na opracowanie tematyczne Kancelarii Senatu – Biuro Analiz i Dokumentacji 'Energetyka wiatrowa a społeczności lokalne” gdzie stwierdzono, że ilość badań i publikacji jest na tyle wystarczająca, aby nie kwestionować szkodliwego i uciążliwego wpływu infradźwięków wytwarzanych przez turbiny wiatrowe. Innego zdania jest prezes firmy TRANSHANDROL Marek Kiełb, zdaniem którego wójt Padwi Narodowej nie ma jakichkolwiek badań a jedynie informacje, pochodzące z literatury.

Wójt Gminy Padew Narodowa Robert Pluta wydał decyzję, w której odmówił Inwestorowi: TRANSHANDROL Marek Kiełb Spółka jawna, wydania decyzji na budowę 2 turbin wiatrowych w miejscowości Padew Narodowa – przysiółek 'Bór”. W trakcie prowadzonego od 2010 r. postępowania administracyjnego oraz podczas przeprowadzonej oceny oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa do Wójta Gminy wpłynęły pisma mieszkańców wsi Padew Narodowa, w których mieszkańcy wyrażali swoje obawy dotyczące negatywnego oddziaływania wiatraków przede wszystkim na zdrowie ludzi, a także podnosili kwestię spadku wartości pobliskich nieruchomości – mówi Robert Pluta, wójt gminy Padew Narodowa.