Ożarów: Tragiczny finał domówki. Nie żyje 25-latek pchnięty nożem.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Tra­ge­dią za­koń­czy­ła się im­pre­za w jednej spod ożarowskich miejscowości – dzi­siej­szej nocy 20-la­tek dźgnął nożem dwóch męż­czyzn – mieli 22 i 25 lat.
Po za­da­niu ciosów pie­szo od­da­lił się z miej­sca zda­rze­nia, zo­stał jed­nak ujęty przez funkcjonariuszy – poinformował rzecz­nik po­li­cji w Opa­to­wie aspirant Grze­gorz Rusek.
Obaj ranni tra­fi­li do szpi­ta­la – 25-la­tek zmarł, natomiast 22-la­tek jest w cięż­kim sta­nie. Nożownik zo­stał za­trzy­ma­ny przez po­li­cję.