Ostrowiec Świętokrzyski: Kolonia Robotnicza udokumentowana na wystawie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dawne i współ­cze­sne fo­to­gra­fie fa­brycz­ne­go osie­dla Ko­lo­nia Robot­ni­cza w Ostrow­cu Świę­to­krzy­skim oraz za­pi­sa­ne wspomnienia jego miesz­kań­ców – pra­cow­ni­ków miej­sco­wej huty i ich po­tom­ków – będą od 1 maja przez mie­siąc pre­zen­to­wa­ne na wy­sta­wie na miej­skim rynku.
Eks­po­zy­cja to 40 plansz z du­ży­mi fo­to­gra­fia­mi, na któ­rych w chrono­lo­gicz­ny spo­sób – od cza­sów przed­wo­jen­nych po współczesne – po­ka­że­my jak po­wsta­wa­ło i jak funk­cjo­no­wa­ło to fa­brycz­ne osie­dle, za­ło­żo­ne w dwu­dzie­sto­le­ciu mię­dzy­wo­jen­nym – po­wie­dział autor kon­cep­cji wy­sta­wy, Woj­ciech Mazan.
Ar­chi­wal­nym fo­to­gra­fiom – po­cho­dzą­cym z pry­wat­nych zbio­rów, ar­chi­wów ostro­wiec­kich in­sty­tu­cji i zro­bio­nym współ­cze­śnie – będą to­wa­rzy­szy­ły wy­dru­ko­wa­ne na plan­szach re­la­cje kil­ku­na­stu mieszkań­ców, na temat losów osie­dla.
Roz­mów­cy re­ali­za­to­rów pro­jek­tu, to osoby które ukoń­czy­ły 70 lat i pra­co­wa­ły w hucie, czę­sto po­tom­ko­wie pierw­szych lo­ka­to­rów osie­dla oraz ich dzie­ci i wnuki.
Wy­sta­wę do­fi­nan­so­wał ostro­wiec­ki sa­mo­rząd. Part­ne­ra­mi przed­się­wzię­cia są: Miej­skie Cen­trum Kul­tu­ry i Mu­zeum Hi­sto­rycz­no-Arche­olo­gicz­ne.