Nisko: Nocny pożar mieszkania. Ewakuowano 21 osób.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Z ob­ja­wa­mi pod­tru­cia tlen­kiem węgla zo­sta­ła prze­wie­zio­na do szpi­ta­la jedna osoba po pożarze miesz­ka­nia w Nisku, w bloku przy ulicy Rze­szow­skiej. Stra­ża­cy zo­sta­li we­zwa­ni do akcji po godzinie 4.30.
Wcze­śniej na miej­sce przy­je­cha­ła po­li­cja, która wy­pro­wa­dzi­ła z miesz­ka­nia na czwar­tym pię­trze trzech lo­ka­to­rów. Jak relacjo­nu­je rzecz­nik Państwo­wej Straży Po­żar­nej w Nisku – star­szy bry­ga­dier Ro­bert Na­pie­racz – spło­nę­ło całe wyposaże­nie ka­wa­ler­ki.
Po­nie­waż ist­nia­ło ry­zy­ko pod­tru­cia tlen­kiem węgla in­nych miesz­kań­ców bloku, ewa­ku­owa­no 21 osób. Po dwóch godzinach wró­ci­li do swo­ich miesz­kań, ale zo­stał im od­cię­ty prąd i gaz. Przyczy­ny po­ża­ru bada spe­cjal­na ko­mi­sja.
W akcji brały udział 4 za­stę­py stra­ży po­żar­nej.