Nisko: Mieszkańcy chcą mniej płacić za wodę.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Radni napisali też, ze wnioskowana wysokość rabatu stanowi ekwiwalent strat konsumentów.
I jeśli niżański MZK nie zastosuje się do zasady ekwiwalentności, według wnioskodawców, złamie ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów.
W piśmie czytamy: ’’Długotrwałe dostarczanie wody o pogorszonej jakości powinno – zdaniem organu antymonopolowego – skutkować automatycznym obniżeniem cen za dostarczoną wodę, albowiem to na dostawcy wody ciąży odpowiedzialność za niedotrzymanie warunków umowy. Woda warunkowo dopuszczona do spożycia przez ludzi jest więc towarem niezgodnym z umową, dlatego odbiorca usług powinien płacić obniżoną należność z tytułu jej dostarczania. W przeciwnym wypadku naruszona zostaje zasada ekwiwalentności świadczeń, zgodnie z którą zapłata przysługuje przedsiębiorcy proporcjonalnie do jakości i ilości dostarczanej usługi’’. Radni ostrzegli, że jeśli MZK i władze Niska nie podejmą działań w sprawie obniżenia ceny wody, zwrócą się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
(Marta Górecka)
Mieszkańcy Niska piją złej jakości wodę już kilka lat:

Czterdziestoprocentowej obniżki cen wody domagają się radni opozycji w Radzie Miejskiej w Nisku. Taki wniosek od radnych z Klubu Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze wpłynął do prezesa MZK i burmistrza.
Ma to związek ze złą jakością wody dopuszczonej warunkowo do spożycia na czas przebudowy stacji uzdatniania wody.
Mówi radny Błażej Borowiec: