Mielec:Trzy nowe inwestycje na terenie specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Trzy nowe ze­zwo­le­nia na pro­wa­dze­nie działal­no­ści gospodarczej na te­re­nie mielec­kiej Spe­cjal­nej Stre­fy Ekonomicz­nej wy­da­ła Agen­cja Roz­wo­ju Prze­my­słu, która zarzą­dza stre­fą. Firmy za­in­we­stu­ją łącz­nie ponad 72,5 mln zł i utwo­rzą 280 no­wych miejsc pracy.
Jedną z firm jest spół­ka wcho­dzą­ca w skład międzynarodowego kon­cer­nu, który specjali­zu­je się w
pro­duk­cji na­rzę­dzi oraz wy­ro­bów me­dycz­nych
wy­ko­rzy­sty­wa­nych między innymi w chi­rur­gii, sto­ma­to­lo­gii i
or­to­pe­dii.
Drugą firmą, która otrzy­ma­ła ze­zwo­le­nie jest spół­ka Cy­fro­wa Foto. Spe­cja­li­zu­ją­ce się w usłu­gach po­li­gra­ficz­nych
(dru­ko­wa­nie ksią­żek, al­bu­mów i ob­ra­zów) przedsiębiorstwo pla­nu­je na te­re­nie Podkar­pac­kie­go Parku Na­uko­wo – Technolo­gicz­ne­go Ae­ro­po­lis bu­do­wę nowej hali pro­duk­cyj­nej.
Ko­lej­ną spół­ką jest firma zaj­mu­jaca się produk­cją i
dys­try­bu­cją pro­fi­li aluminiowych, wy­ko­rzy­sty­wa­nych w
bu­dow­nic­twie, mo­to­ry­za­cji i do masz­tów łodzi ża­glo­wych.
SSE Eu­ro-Park w Miel­cu jest naj­star­szą stre­fą w Pol­sce,
utwo­rzo­ną w 1995 r.