Mielec: Apel wójta o czystość.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jak czytamy w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, kto nie wykonuje tychże obowiązków a także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy Padew Narodowa podlega karze grzywny.
(Tomasz Łępa)
Obowiązek właściciela nieruchomości (lub zarządzającego) do utrzymania czystości i porządku na nieruchomości wynika z przepisów z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Regulamin utrzymania czystości i porządku nakazuje również właścicielom nieruchomości sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, a w szczególności nie pozostawianie ich bez dozoru jeżeli nie są uwiązane, a także zabezpieczenie nieruchomości w sposób uniemożliwiający swobodne wydostanie się psa poza jego teren.

W związku ze złożonym na sesji Rady Gminy wnioskiem w sprawie zanieczyszczonych i zaniedbanych posesji oraz wałęsających się psów, które stwarzają zagrożenie dla ludzi, a w szczególności dzieci, wójt gminy Padew Narodowa zwrócił się z prośbą do właścicieli nieruchomości o uprzątnięcie zaniedbanych posesji.